• Moderatorin:
   
  . (Corin Curschellas: gie). Bel, bella
   
  . Pudains güsta tschantar giò e dar üna
   
  ? (Corin Curschellas: gie). A tai as
   
  jo da bleras facettas : tü
   
  musica, tü chantast cun divers instrumaints, componeschast töchs,
   
  teater, tuot quelò gia sur trent’ons, vaivast dafatta hits, cun divers oters acturs e chantadurs lavurast bler
   
  e produceschast robas
   
  , impustüt sün rumantsch.
 • Corin Curschellas: Corin Curschellas: Gie, aso er romontsch (Moderatorin: er romontsch), ingles e franzos. Aber,
   
  romontsch.

Lies den Text und ergänze die fehlenden Wörter. Nutze bei Bedarf das mehrsprachige Glossar.

incrediblas

fast

lavurast

jovast

Welche Wörter fehlen im Filmausschnitt?

cugnuoscha

baderlada

Schau dir den Ausschnitt noch einmal an. Den Text kannst du ein- und ausblenden.

bia

chombra

insembel