insembel

bia

 • Moderatorin:
   
  . (Corin Curschellas: gie). Bel, bella
   
  . Pudains güsta tschantar giò e dar üna
   
  ? (Corin Curschellas: gie). A tai as
   
  jo da bleras facettas : tü
   
  musica, tü chantast cun divers instrumaints, componeschast töchs,
   
  teater, tuot quelò gia sur trent’ons, vaivast dafatta hits, cun divers oters acturs e chantadurs lavurast bler
   
  e produceschast robas
   
  , impustüt sün rumantsch.
 • Corin Curschellas: Corin Curschellas: Gie, aso er romontsch (Moderatorin: er romontsch), ingles e franzos. Aber,
   
  romontsch.

lavurast

incrediblas

baderlada

jovast

cugnuoscha

Schau dir den Ausschnitt noch einmal an. Den Text kannst du ein- und ausblenden.

Welche Wörter fehlen im Filmausschnitt?

Lies den Text und ergänze die fehlenden Wörter. Nutze bei Bedarf das mehrsprachige Glossar.

chombra

fast